VÅRA VILLKOR

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Wörkout Sverige AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider. Specifika villkor för olika typer av medlemskap stipuleras i respektive produktbeskrivning.
Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.
Distansavtalslagen Wörkout Sverige AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för produkter och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (ångerfristen) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Wörkout Sverige AB om han/hon ångrat sitt köp

2. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna. Vid besök hos legitimerad terapeut i någon av Workout Sverige AB:s lokaler skall kunden fylla i en obligatorisk hälsodeklarationsblankett. Dessa blanketter arkiveras och omfattas av sekretess. Samtliga tränare och terapeuter hos Wörkout sverige AB omfattas av tystnadsplikt.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Wörkouts personal

4. Avtalstid och uppsägning
Wörkout Sverige AB erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (med månadsvis betalning om ej annan överenskommelse träffats) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning gäller 2 månaders uppsägningstid.

Basic medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering: Medlemskapet kostar 750 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Uppsägning av medlemskapet skall ske skriftligen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och uppsägningstiden räknas från nästkommande debiteringstillfälle. Basic medlemskap ger kunden tillgång till att boka obegränsat antal träningspass två veckor framåt i tiden i mån av plats.

VIP medlemsskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering: Medlemskapet kostar 2850 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Uppsägning av medlemsskapet skall ske skriftligen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och uppsägningstiden räknas från nästkommande debiteringstillfälle. VIP medlemskap ger kunden tillgång till att boka obegränsat antal träningspass två veckor framåt i tiden i mån av plats. Kunden har dessutom förtur till att boka plats på Wörkot wörkshops, föreläsningar och events. I medlemsskapet ingår även 2 st personliga träningstillfällen per månad. Kunden har ej rätt att ”spara” de i medlemsskapet inkluderade PT tillfällena från månad till månad.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 24 h innan start. Annars debiteras en avgift på 100 kr. Personlig träning (PT) Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare. Vid köp av 10 pt timmar eller mer har vi även möjlighet att fakturera. Förbetalda PT-timmar måste uttnyttjas inom 12 månader från köptillfället. Kunden har rätt att boka PT timmarna inom denna tidsram och bolaget har skyldighet att genomföra dessa timmar inom angiven tidsperiod. Avbokning av bokad PT skall ske senast 24 h innan utsatt tid. Vid försenad avbokning eller uteblivet besök debiteras kunden hela kostnaden enl gällande prislista.

5. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

6. Prisändringar
Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

7. Betalning vid månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/ debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter
Medlemskapen på Wörkout Sverige AB har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning skriftligen. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och uppsägningstiden räknas från nästkommande debiteringstillfälle.

9. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Wörkout om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Wörkout ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Wörkout ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter. Wörkout ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

11. Praktiska ändringar
Wörkout förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via workoutsverige.se hemsida.

12. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Wörkout behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

13. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Wörkout Sverige AB för överföring till denne.

14. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping
Wörkout Sverige AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.